Alanin Veppiloki

Kirjoita osoiteriville ainoastaan: clik.to/veppiloki

 Pikalinkit

Sirkesalon muistokirja
Tatskat ja lävärit
Google hacking
Nettikalenterit
Bushin rukoustiimi
Uhreilta varastetaan
Tsunami linkit
Katastrofin aikataulu
Tsunami videot
Vakoile naapureitasi
Suomalaiset foorumit
"Olga" vaanii verkossa
Phishingiä vastaan
Phishing huijaukset

 • Muista s-postilla!

 •  

   

  >
  Eka viesti 05.03.2004

  Homeland Security Advisory

  This page is powered by Blogger. Isn't yours?


  maanantaina, elokuuta 30, 2004


  Ota tietoyhteiskunta omaksi tavaksi

  Tietoyhteiskunnassa olennaisinta ei ole
  uusi tekniikka vaan uusi toimintatapa.


  Kansalaisten yhteydenpito päättäjiin, kuuleminen ja palaute ovat parantuneet dramaattisesti internetin myötä. Ns. tavallinen kansalainen tavoittaa päättäjän vain muutamalla klikkauksella ja saa useimmiten myös palautteen lähettämälleen viestille. Suoran kontaktin rinnalla on muita kehittyneitä muotoja. Aivan oma maailmansa on jatkuvasti kehittyvä verkkoasiointi. Olemme siirtymässä tietoyhteiskuntaan.

  Tässä muutamia esimerkkejä, jos et ole aikaisemmin perehtynyt asiaan.

  Ota kantaa
  Otakantaa.fi on vuonna 2000 avattu valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia jne.
  Foorumin päämääränä on saada hallinnon hanke- ja valmistelutyöhön kansalaisten suoria näkemyksiä, asiantuntemusta ja mielipiteitä, ja luoda samalla uusia mahdollisuuksia kansalaisten ja virkamiesten vuoropuhelulle. Tästä syystä hankkeet otetaan Otakantaa-keskusteluun niiden alku- tai valmisteluvaiheessa. (Lainaus sivulta)
  Ota kantaa

  Tietoyhteiskunta
  Tietoyhteiskunta on tietoa, taitoa ja/tai ajatuksia. Tietoyhteiskunta.fi -verkkopalvelun tehtävä on välittää tiedon, taidon ja/tai ajatusten yhteiskunnan kehittymisestä puolueetonta ja luotettavaa tietoa sekä auttaa kansalaisia tietoyhteiskuntataitojensa kehittämisessä. Näkökulmamme on ensisijaisesti suomalainen, mutta myös eurooppalainen ja maailmanlaajuinen. Tietoyhteiskunta.fi:n sisältö painottuu tietoyhteiskuntakehityksen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, seurauksiin ja saavutuksiin, ei niinkään teknologiaan tai it-talouteen. Kohderyhmänämme ovat suomalaiset tietoyhteiskunnasta kiinnostuneet kansalaiset sekä tietoyhteiskunnallisten palvelujen kehittäjät ja rakentajat. (Lainaus sivulta)
  Tietoyhteiskunta

  Suomi.Fi
  Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kansalaisten arkielämää helpottavaa tietoa on koottu eri aihealueisiin
  Suomi. Fi

  Lomake.Fi
  Lomakkeita voi hakea yhden tai usean hakuehdon perusteella. Hakusanana voi käyttää lomaketunnusta, lomakkeen asiaa tai käyttötarkoitusta tai niiden osaa. Jos viranomainen on valittu, hakusanan voi jättää myös tyhjäksi.
  Lomake.fi

  Asiointiopas
  Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa ja rohkaista Sinua käyttämään julkisia palveluja verkossa. Verkolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Internetiä, jonka avulla voi muun muassa selailla kotisivuja eli www-sivuja, asioida eri tahojen kanssa ja käyttää sähköpostia.
  Verkossa asiointi helpottaa monia arjen toimintoja. Tutustu asioinnin mahdollisuuksiin ja edellytyksiin. Kokeile esimerkeiksi poimittuja palveluja ja ryhdy asioimaan! (Lainaus sivulta)
  Asiointiopas

  Vaalit
  Erittäin monipuolinen ja mielenkiintoinen sivusto vaaleista ja vaalilainsäädäntöön liittyvistä asioista.
  Vaaliat

  Julha
  JULHA eli Julkishallinnon yhteyshakemisto on Suomen kattavin ja ajantasaisin sähköinen julkisen sektorin yhteystietohakemisto, josta löytyy organisaatioiden palveluosoitteiden ja yhteystietojen lisäksi viranomaisten yhteystietoja, kuten sähköpostiosoitteita, puhelinnumeroita, postiosoitteita, www-osoitteita, tehtävänimikkeitä, työvarmenteita sekä vapaamuotoisia kuvaustekstejä siitä mitä kukin henkilö tekee.
  JULHA hakemistopalvelu on toteutettu Sisäasiainministeriön aloitteesta. JULHAn omistaa Väestörekisterikeskus.. Palvelun teknisestä toteutuksesta, ylläpidosta ja jälleenmyynnistä vastaa Elisa Communications konserniin kuuluva Elisa Internet. JULHA hakemisto palvelee sekä kansalaisia että viranomaisia. Hakemistosta voi hakea tietoa veloituksetta ja ilman käyttäjätunnuksia kuka tahansa. Palvelu on käytettävissä internetin, wap:n ja ldap:n kautta.. (Lainaus sivulta)
  Julha

  JulkisuuslakiLaki viranomaisen toiminnan julkisuudesta tuli voimaan joulukuun 1999 alussa. Laki sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. Näillä sivuilla kerrotaan lain sisällöstä ja valmistelusta. Sivuilta löytyy mm. uudesta laista kertova esite, lakiteksti sekä tietoa lain täytäntöönpanosta. ( Lainaus sivulta) sekä hakaemuslomake tietojen saamiseksi viranomaisten salassa pidettävistä asiakirjoista.
  Tutustu myös kohtaan ?Täytäntöönpano?, saat tärkeitäö tietoja patsi kansalaisten oikeuksista, myös hallintomeanettelystä. (Lainaus sivulta)
  Salaiset tiedot

  HARE - valtioneuvoston hankerekisteri
  Hankerekisteri on eduskunnan ja ministeriöiden julkinen verkkopalvelu. Siinä on tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. (Lainaus sivulta)
  HARE

  Tietoyhteiskuntaohjelma
  Tietoyhteiskuntaohjelman tarkoituksena on tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä lisätä kilpailukykyä ja tuottavuutta, sosiaalista ja alueellista tasa-arvoa sekä kansalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ohjelmalla pyritään myös säilyttämään Suomen asema tieto- ja viestintäteknologian johtavana tuottajana ja hyödyntäjänä.

  Valtionhallinto edistää tietoyhteiskuntakehitystä varmistamalla kansalaisten mahdollisuuden päästä nopeiden tietoliikenneyhteyksien piiriin, kehittämällä kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia, luomalla uusia toimintatapoja ja säh-köistämällä valtion omia palveluita ja hallintoa sekä edistämällä vastaavaa kehi-tystä kuntasektorilla ja elinkeinoelämässä, koulutuspoliittisilla toimenpiteillä, panostamalla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, tukemalla muita tietoyhteiskun-tasektorilla toimijoita, osallistumalla tietoyhteiskuntakehitystä edistäviin keskei-siin hankkeisiin ja lainsäädännöllisillä toimenpiteillä. (Lainaus sivulta)
  Tietoyhteikuntaohjelma

  KansalaisvaikuttaminenOhjelman tavoitteena on lisätä kansalaisten äänestysaktiivisuutta sekä parantaa kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksia myös vaalien välillä. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin kansalaisryhmiin, joiden vaikuttamis- ja osallistumisaktiivisuuden taso on ollut alhainen.
  Politiikkaohjelmaa toteuttavat oikeusministeriö, opetusministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia. Käynnissä on parikymmentä hanketta tai muuta kehitys- ja tutkimusprosessia. (Lainaus sivulta)
  Kansalaisvaikauttaminen ?pdf

  Valtikka vaikuttaa
  VALTIKKA.NET on sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.
  Valtikka
  Editoi


  |